Integritetspolicy

Utgivare :
DISTRINNOVATE AB, organisationsnummer 559135-2678. Kontaktuppgifter och övrig relevant bolagsinformation om företaget framgår på denna webbplats.

Och vars Huvudkontor finns på :
NOMAD Works
Karlbergsvägen 44 – 11362 Stockholm
SVERIGE

Email : kundservice@distrinnovate.com
MOMS Reg : SE559135267801

Publikationschef och chefredaktör :
Jullien BERANGER , VD.

Hosting Bolaget :
Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås

Behandling av personuppgifter på DISTRINNOVATE AB

För DISTRINNOVATE AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom DISTRINNOVATE AB verksamhet är DISTRINNOVATE AB personuppgiftsansvarig. ( Org.N° : 559135-2678 / Karlbergsvägen 44 – 11362 Stockholm )

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta kundservice@distrinnovate.com, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen/i personalhandboken

Allmänna Användarvillkor

Vänligen läs noga villkoren nedan innan ni använder webbplatsen www.wellbox.se  (nedan kallad ”Webbplatsen”). Användningen av Webbplatsen gäller som godkännande av dessa villkor. Genom att besöka webbplatsen uppger därmed varje internetanvändare som navigerar på webbplatsen att den förbehållslöst läst och godkänt användningsvillkoren, och åtar sig att uppfylla dem samt att under alla förhållanden efterleva reglerna nedan.

ARTIKEL 1 – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1.1. Webbplatsens titel, utformning, form, innehåll (varumärken, texter, färgsammansättning, illustrationer, fotografier och bilder), dess övergripande arkitektur och dess presentation men även alla dataprogram, programkompilationer, källkod och mer allmänt all information eller dokument på webbplatsen samt alla delar som skapats för webbplatsen ägs av något av följande: företaget DISTRINNOVATE AB (nedan kallat ”DISTRINNOVATE”), LPG SYSTEMS S.A.S (nedan kallat ”LPG”) eller dess dotterbolag – eller är äganderättsligt skyddade för att kunna användas, mångfaldigas eller återges till förmån för dessa företag.

1.2. Hela innehållet i denna webbplats – inklusive text, bilder, grafiska presentationer och/eller bild- och ljudfiler – är, om inget annat anges skyddat av lagstiftningen och kan inte säljas, ändras, spridas, återanvändas, positioneras om, återges, mångfaldigas eller användas, helt eller delvis, i offentligt eller kommersiellt syfte, oavsett media, utan skriftligt förhandstillstånd från LPG eller DISTRINNOVATE.

Om DISTRINNOVATE ELLER LPG ger sitt uttryckliga förhandstillstånd ska det tillåtna mångfaldigandet av informationen på Webbplatsen innehålla en hänvisning till källan och ett lämpligt omnämnande av upphovsrätten. 

1.2. Varken Distrinnovate eller LPG tillåter internetbesökarna att elektroniskt kopiera och trycka på papper dokument och/eller uppgifter på Webbplatsen, oavsett användningssyfte. Ingen licens eller annan rättighet, förutom rätten att besöka webbplatsen anförtros till någon i enlighet med de immateriella rättigheterna.

1.4. Om inget annat anges ägs företagsnamn, logotyper, produkter, varumärken och alla kännetecken på denna webbplats av något av följande: företaget DISTRINNOVATE, LPG SYSTEMS eller dess dotterbolags eller de firmor för vilka de äger rättigheter – bland annat, men inte begränsat till varumärkena LPG SYSTEMS®, LPG®, ENDERMOLOGIE®, CELLU M6®, och WELLBOX® som är registrerade och/eller varumärkesskyddade i Frankrike och/eller utomlands. Därmed får de företagsnamn, firmor, företagskännetecken, domännamn, logotyper, slogans, produkter, varumärken och mer allmänt alla utmärkande drag angivna på Webbplatsen inte användas utan DISTRINNOVATE:s eller LPG:s skriftliga förhandstillstånd.

Därutöver är apparaterna WELLBOX® patentskyddade och/eller mönsterskyddade.

ARTIKEL 2 – INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

2.1. Webbplatsen har inte som syfte att ge medicinska eller vårdrelaterade råd. Alla uppgifter på Webbplatsen förekommer endast i informationssyfte. LPG garanterar inte att de uppgifter som kan tillgås via Webbplatsen är fullständiga och uppdaterade. Uppgifterna – som på intet sätt gör anspråk på att vara uttömmande – gäller inte på något sätt som råd och ersätter inte heller fackmässiga yttranden.

Dessa uppgifter kan närsomhelst ändras utan förvarning.

2.2. Uppgifterna på Webbplatsen angående smalhet, hälsa eller sund livsstil presenteras rent allmänt och i informationssyfte. Uppgifterna ska inte ses som uttömmande.

Uppgifterna på Webbplatsen kan inte anses ersätta läkarråd, diagnoser och mer allmänt läkarbesök eller läkarrecept.

ARTIKEL 3 – HYPERLÄNKAR – HYPERTEXTLÄNKAR

3.1. Tillstånd avseende länkar på Webbplatsen: ingen får införa någon länk mot Webbplatsen utan DISTRINNOVATE:s eller LPG:s uttryckliga och skriftliga förhandstillstånd. Det förutsätts att aktiveringen av länken leder till att ett nytt fönster som är oberoende av det föregående öppnas i internetbesökarens webbläsare.

3.2. Aktivering av de länkar som erbjuds av Webbplatsen: DISTRINNOVATE och LPG avsäger sig formellt allt ansvar vad gäller innehållet i de webbplatser mot vilka de erbjuder länkar och som ger tillgång till andra webbsidor än deras egna webbplatser. Dessa länkar erbjuds som en tjänst till Webbplatsbesökarna. Att aktivera länkarna är helt och hållet Webbplatsbesökarnas eget beslut.

DISTRINNOVATE eller LPG kan inte på något sätt hållas ansvarigt för:

·       Dokumentens upplagor och innehåll på de andra webbplatserna,

·       Användningen av varumärken, logotyper och andra kännetecken samt bilder på de webbplatser som mångfaldigats efter att hyperlänken aktiverats,

·       Integriteten och fullständigheten av uppgifterna på de andra webbplatserna.